Mesto Spišská Belá v zmysle §13 odsek 1 písm. d) zákona NR SR č. 183/2000 Z. z o knižniciach a v zmysle štatútu Mestskej knižnice v Spišskej Belej vydáva tento knižničný a výpožičný poriadok Mestskej knižnice v Spišskej Belej:

 

 

Článok 1

 1. Mestská knižnica je organizačným útvarom Mestského úradu v Spišskej Belej.
 2. Mestská knižnica nemá vlastnú právnu subjektivitu teda nie je právnou osobou.
 3. Knižničný poriadok Mestskej knižnice v Spišskej Belej, ktorého súčasťou je výpožičný poriadok, upravuje vzájomné vzťahy knižnice a jej čitateľov a používateľov.
 4. Mestská knižnica v Spišskej Belej je univerzálnou verejnou mestskou knižnicou.
 5. Knižnica utvára a sprístupňuje univerzálny knižničný fond bez ohľadu na nosič informácii a poskytuje základné a niektoré špeciá1ne knižnično-informačné služby a organizuje kultúrno-vzdelávacie podujatia. Zabezpečuje prístup k dokumentom a informáciám z vlastných i externých zdrojov.

 

 

Článok 2

 1. Knižnica poskytuje svoje s1užby na adrese: Hviezdoslavova 21, Spišská Belá

 

 

 

Článok 3

 1. Knižničný fond mestskej knižnice tvoria:

 

 1. primárny fond:
 • knihy
 • periodiká
 • regionálne tlače
 • hudobniny
 • zvukové dokumenty
 • audiovizuálne dokumenty

 

 1. sekundárny fond:
 • katalógy (lístkové, on-line)
 • bibliografie

 

 1. Knižničné fondy a zariadenie knižnice sú majetkom mesta. Knižničné fondy sú súčasťou

národného kultúrneho bohatstva. Každý  čitateľ knižnice je povinný ich chrániť a nesmie ich poškodzovať.

 

 

Článok 4

 1. Knižnica poskytuje základné a špeciálne knižnično-informačné služby. Základné knižnično-­informačné služby sú bezplatné. Špeciálne knižnično-informačné služby sa poskytujú za úhradu. Cenník služieb je prílohou výpožičného poriadku. Jednotlivé služby sa poskytujú na základe osobných a písomných požiadaviek čitateľov. Podmienky poskytovania služieb upravuje výpožičný poriadok.

 

 1. Základné knižno-informačné služby sú:
 • výpožičky knižničných dokumentov v knižnici (prezenčné výpožičky)
 • výpožičky knižničných dokumentov mimo priestorov knižnice (absenčné výpožičky)
 • ústne faktografické a bibliografické informácie.

 

 1. Špeciálne knižnično-informačné služby sú:
 • medziknižničné výpožičné služby

 

 1. Knižnica rozlišuje služby individuálnym a kolektívnym čitateľom a používateľom podľa veku, vzdelania a profesného zamerania. Z hľadiska potrieb jednotlivých kategórii čitateľov a používateľov môže knižnica prednostne sprostredkovať žiadané dokumenty, upraviť počet vypožičiavaných dokumentov, upraviť  výpožičnú lehotu a pod.

 

 1. Poskytovanie knižnično-informačných s1užieb je záväzkovým právnym vzťahom.

 

 

Článok 5

 1. Používateľom knižnice sa môže stať každý, kto využije jej služby (osoba, inštitúcia). Podmienkou je predloženie preukazu totožnosti.

 

 1. Absenčné výpožičné služby poskytuje knižnica:
 • používateľom, ktorí sa stanú jej čitateľmi
 • osobám, ktoré sa krátkodobo zdržujú v lokalite knižnice z dôvodu práce, štúdia, liečenia, rekreácie a pod., a to na základe predloženia preukazu totožnosti a uzatvorenia zmluvy o výpožičke

 

 1. Čitateľom sa môže stať:

 

 1. a) každý občan Slovenskej republiky, ktorý ma trvalé alebo prechodné bydlisko v sídle knižnice, resp. je v meste zamestnaný, alebo študuje
 2. b) občan iného štátu, ktorý ma povolenie k trvalému, alebo prechodnému pobytu

v  Slovenskej republike a má trvalé, alebo prechodné bydlisko v sídle knižnice.

 

 1. Občan sa stane čitateľom knižnice zaregistrovaním v zozname čitateľov a vydaním čitateľského preukazu.
 2. Čitatelia i používatelia sú povinní oboznámiť sa s týmto knižničným a výpožičným poriadkom knižnice a dodržiavať ho.

 

 

Článok 6

 1. Čitateľský preukaz sa vystavuje:
 2. a) občanom Slovenskej republiky (článok 5, bod 3, písm. a) po vyplnení a podpísaní čitateľskej prihlášky a predložení preukazu totožnosti; u detí do 15 rokov po  podpísaní čitateľskej prihlášky rodičom, alebo zákonným zástupcom
 3. b) občanom iného štátu (článok 5, bod 3, písm. b) po vyplnení a podpísaní čitateľskej prihlášky, resp. evidenčného listu a predložení povolenia k pobytu v Slovenskej republike

 

 1. P1atnosť čitateľského preukazu každého čitateľa sa obnovuje každý kalendárny rok na základe dokladov uvedených v č1ánku 6, bod 1.

 

 1. Za vystavenie a obnovenie čitateľského preukazu sa vyberajú registračné poplatky, ktorých výšku určuje cenník služieb, ktorý tvorí prílohu tohto výpožičného poriadku.

 

 1. Členstvo v knižnici a právo využívať jej služby zaniká:
 2. a) odhlásením čitateľa (na jeho žiadosť)
 3. b) neobnovením (nepredĺžením) platnosti čitateľského preukazu v novom kalendárnom roku
 4. c) hrubým porušením knižničného výpožičného poriadku a neposkytnutím predpísanej náhrady v určenom termíne.

 

 1. V prípade zániku členstva sa registračné poplatky nevracajú.

 

 1. Čitateľ a používateľ, ktorému bolo odobraté právo využívať služby knižnice pre hrubé porušenie knižničného výpožičného poriadku alebo nevyrovnanie záväzkov voči knižnici v stanovenom termíne sa nemôže znovu stať jej čitateľom a používateľom. Právo používať s1užby knižnice môže byt’ čitateľovi a používateľovi odobraté na určitý čas i z hygienických dôvodov.

 

 1. Čitateľský preukaz je doklad, oprávňujúci čitateľa využívať všetky s1užby knižnice a jej dislokovaných pracovísk. Je neprenosný, platí iba pre čitateľa, na meno ktorého bol vydaný. Zamestnanec knižnice ma právo si kedykoľvek vyžiadať od čitateľa hodnoverný doklad na overenie totožnosti čitateľa po predložení čitateľského preukazu.

 

 1. Za zneužitie svojho čitateľského preukazu zodpovedá čitateľ. Stratu čitateľského preukazu je čitateľ povinný ihneď oznámiť pracovníčke knižnice. Nový čitateľský preukaz sa vystavuje na základe overenia dokladov uvedených v článku 5, bod 1, po prípadnom preregistrovaní výpožičiek a zaplatení stanovených poplatkov, určených cenníkom s1užieb.

 

 1. Čitateľ je povinný bezodkladne oznámiť knižnici zmenu mena, bydliska, zamestnávateľa, ško1y a vydanie nového občianskeho preukazu. Ak je knižnica nútená zo zavinenia čitateľa tieto údaje zisťovať’ sama, čitateľ hradí všetky náklady, ktoré jej tým vznikli.

 

 

Článok 7

 1. Čitateľ a používateľ ma na základe platného čitateľského preukazu, prístup do všetkých čitateľských priestorov pracovísk knižnice.

 

 1. Čitateľ a používateľ má právo vyžadovať od pracovníkov knižnice všetky informácie dotýkajúcej sa využívania jej s1užieb.

 

 1. Čitateľ a používateľ má právo podávať ústne alebo písomné pripomienky, sťažnosti a návrhy k práci knižnice. Na písomné pripomienky knižnica odpovie do 15 dní. Týmto ustanovením nie sú dotknuté príslušné právne predpisy, týkajúce sa vybavovania sťažnosti.

 

 1. Čitateľ a používateľ je povinný:

 

 1. a) Na požiadanie pracovníka knižnice preukázať sa potrebným dokladom (článok 5 Knižničného poriadku)

 

 1. b) Od1ožit’ si tašky, kabáty a iné podobné veci na vyhradenom mieste v knižnici.

 

 1. c) Dodržiavať’ všetky ustanovenia knižničného a výpožičného poriadku.

 

 1. d) Uhrádzať poplatky za využívané služby podľa cenníka.

 

 1. e) Zachovávať v priestoroch knižnice pokoj a ticho a svojím správaním nerušiť ostatných čitateľov a používateľov.

 

 1. f) Dodržiavať’ pokyny pracovníkov knižnice, zákaz fajčenia a používania alkoholických nápojov a iných omamných látok, zákaz konzumácie jedál a nápojov a podrobiť sa všetkým opatreniam na udržanie poriadku a ochrany majetku knižnice.

 

 1. g) Ohlásiť knižnici   nákazlivé   ochorenia   vlastnej   osoby  i   rodinných   pris1ušnikov  a  zabezpečiť  potrebnú  dezinfekciu  vypožičaných  knižničných dokumentov (doložiť prípadným potvrdením príslušného orgánu).
 2. Do dokumentov nesmie čitateľ a používateľ robiť žiadne zásahy (poznámky, vystrihovanie a pod.). Spôsobenú škodu na vypožičanom dokumente musí čitateľ nahradiť.

 

 1. Zamestnancovi knižnice môže používateľ a čitateľ dať návrh na doplnenie fondu čitárne alebo študovne.

 

 1. Čitateľ a používateľ je povinný pri odchode zo študovne a čitárne odložiť využívané dokumenty na miesto, odkiaľ ich vzal, prípadne vrátiť používané dokumenty  zamestnancovi knižnice.

 

 1. Čitateľ a používateľ študovni a čitárni je oprávnený požiadať za finančnú úhradu (cenník služieb) o zhotovenie kópie časti dokumentu pre vlastné účely prostredníctvom reprografických a mikrografických služieb.

 

 

Článok 8

Knižnica môže poskytovať aj iné služby zodpovedajúce jej poslaniu (napr. verejne prístupný internet), vychádzajúc z možností knižnice a z požiadaviek čitateľov a používateľov. O druhu, rozsahu a spôsobe poskytovania iných služieb rozhoduje Zriaďovateľ (primátor mesta).

 

 

Článok 9

Záverečné ustanovenia

 

 1. Prílohou tohto Knižničného a výpožičného poriadku je cenník služieb, ktorý tvorí jeho neoddeliteľnú súčasť.

 

 1. Výnimky z knižničného a výpožičného poriadku v obzvlášť odôvodnených prípadoch môže povoliť vedúci knižnice.

 

 1. Ruší sa predchádzajúci Knižničný a výpožičný poriadok zo dňa ………………….

 

 1. Tento Knižničný a výpožičný poriadok schválilo mestské zastupiteľstvo v Spišskej Belej

uznesením č. ……../2005 zo dňa …………………

 

 1. Zmeny a doplnenia tohto poriadku schvaľuje mestské zastupiteľstvo v Spišskej Belej.

 

 1. Knižnica zabezpečí zverejnenie knižničného a výpožičného poriadku na viditeľnom mieste vo svojich priestoroch.

 

 1. Tento Knižničný a výpožičný poriadok nadobúda platnosť a účinnosť dňa 1. decembra 2005.
Menu