Základné knižnično – informačné služby (bezplatné)

  • absenčné vypožičiavanie dokumentov (mimo priestorov knižnice)
  • prezenčné vypožičiavanie dokumentov (počas výpožičného času v priestoroch knižnice)
  • poskytovanie faktografických a bibliografických informácií
  • služby verejného internetu

Špeciálne knižnično – informačné služby

  • rezervácia dokumentov
  • rešerš z vlastného fondu alebo z fondov iných knižníc
  • MVS  – medziknižničná výpožičná služba
  • zhotovovanie rozmnoženín textov kopírovaním

Služby sú spoplatnené v zmysle platného Cenníka poskytovaných služieb (príloha)
Základná výpožičná lehota pre absenčné výpožičky: knihy – 1 mesiac.

Prekročenie výpožičnej lehoty je sankcionované v zmysle platného cenníka. Knihovník má právo upraviť stanovenú dĺžku výpožičnej lehoty, pokiaľ o daný dokument prejavil záujem iný používateľ. Výpožičnú lehotu kníh si prostredníctvom online čitateľského konta, resp. na základe osobnej, mailovej alebo telefonickej požiadavky  môže používateľ predĺžiť počas jej plynutia, avšak najdlhšie na 3 mesiace.

Menu