Štatút Mestskej knižnice Spišská Belá

Mesto Spišská Belá na základe zák. SNR č. 369/1990 o obecnom zriadení v znení neskorších predpisov a zákona NR SR č. 183/2000 Z. z. o knižniciach vydáva tento Štatút  Mestskej knižnice  Spišská  Belá

§ 1
Právne postavenie  knižnice

Názov knižnice: Mestská knižnica v Spišskej Belej
Zriaďovateľ: Mesto Spišská Belá
Sídlo knižnice: Hviezdoslavova 21, Spišská Belá
Predmet činnosti: knižnično-informačné služby
Štatutárny orgán (zástupca): primátor mesta
Právna subjektivita: organizácia bez právnej subjektivity – nie je právnickou osobou
Organizačná forma: oddelenie (organizačný útvar) Mestského úradu v Spišskej Belej

§ 2
Poslanie knižnice

 1. Knižnica zhromažďuje, ochraňuje a zveľaďuje knižničné fondy a sprístupňuje prostredníctvom nich používateľom svojich služieb kultúrne hodnoty a informácie a tak prispieva k uspokojovaniu potrieb čitateľov a k zvyšovaniu ich kultúrnej úrovne a vzdelanosti.
 2. Knižnica organizuje a zabezpečuje tiež ďalšie kultúrne, vzdelávacie a spoločenské podujatia, ktoré súvisia s jej hlavnou činnosťou /literárne stretnutia, besedy…/.

Zodpovedná osoba: vedúca knižnice Mestského úradu v Spišskej Belej
Nadriadený vedúci: vedúci odboru vnútornej správy Mestského úradu v Spišskej Belej

Štatutárny zástupca knižnice môže vnútornými právnymi predpismi delegovať časť svojej rozhodovacej právomoci na vedúceho odboru vnútornej správy mestského úradu alebo priamo na vedúceho knižnice.

§ 3
Sprístupnenie knižničných fondov

 1. Knižničné fondy sú sprístupňované voľným výberom. Dokumenty, ktoré knižnica nemá vo svojom fonde, môže zabezpečiť záujemcom z inej knižnice prostredníctvom medziknižničnej výpožičnej služby.
 2. Knižnica poskytuje svoje služby verejnosti v súlade so Zákonom č. 211/2000 Z. z. o slobodnom prístupe k informáciám a o zmene niektorých zákonov, bez rozdielu ich politickej orientácie, náboženského presvedčenia, bez rozdielu rás, národnosti, spoločenského, alebo sociálneho postavenia.
 3. Knižnica nesmie uchovávať, propagovať a požičiavať diela, ktoré sú v rozpore s Ústavou Slovenskej republiky a s Listinou základných ľudských práv a slobôd.

§ 4
Správa knižnice

 1. Za činnosť knižnice a za hospodárenie so zverenými finančnými prostriedkami a s majetkom mesta zvereným do správy knižnice zodpovedá zriaďovateľovi podľa platných právnych predpisov vedúci knižnice.
 2. Vedúceho knižnice menuje a odvoláva primátor mesta na základe výberového konania.
 3. Zriaďovateľ môže ustanoviť ako svoj poradný orgán pre činnosť knižnice knižničnú radu. Primátor mesta vymenúva a odvoláva členov knižničnej rady. Členmi knižničnej rady sú obyvatelia mesta, ale aj ďalšie fyzické osoby, ktoré môžu svojimi názormi a skúsenosťami priaznivo ovplyvniť činnosť knižnice.
 4. Podrobnosti o správe a činnosti knižnice môže ustanoviť organizačný poriadok knižnice, ktorý schvaľuje mestské zastupiteľstvo v Spišskej Belej.

§ 5
Hospodárenie knižnice

 1. Hospodárenie knižnice je súčasťou hospodárenia mesta je viazané na rozpočet mesta príjmami a výdavkami knižnice. V rozpočte mesta sa každoročne určuje objem finančných prostriedkov na zabezpečenie činnosti knižnice a na obnovu a dopĺňanie jej knižničných fondov.
 2. Knižničný fond a majetok, ktorý knižnica spravuje pri svojej činnosti, sú majetkom mesta. Vedúci knižnice spravuje zverený majetok podľa všeobecne záväzných právnych predpisov a zásad hospodárenia s majetkom mesta a v plnom rozsahu zodpovedá za jeho užívanie.
 3. Vedúci knižnice je povinný hospodáriť so zverenými finančnými prostriedkami v zmysle platných právnych predpisov a podľa pokynov a nariadení zriaďovateľa. Vedúci knižnice zodpovedá za finančné hospodárenie knižnice a zriaďovateľovi v určených termínoch predkladá návrh rozpočtu knižnice na následný a kalendárny rok a ročné zúčtovanie hospodárenia knižnice za predchádzajúci kalendárny rok.

§ 6
Záverečné ustanovenie

 1. Poskytovanie knižnično-informačných služieb upravuje Knižničný a výpožičný poriadok Mestskej knižnice v Spišskej Belej.
 2. Ďalšie práva a povinnosti a právne vzťahy týkajúce sa činnosti mestskej knižnice, ktoré nie sú upravené v tomto štatúte, upravuje zákon č. 183/2000 Z.z. o knižniciach v znení neskorších predpisov a ďalšie všeobecne záväzné právne predpisy.
 3. Zmeny tohto štatútu schvaľuje mestské zastupiteľstvo v Spišskej Belej.
 4. Štatút bol schválený mestským zastupiteľstvom v Spišskej Belej dňa 16.11.2005 a nadobudol účinnosť dňom 1. 12. 2005.

V Spišskej Belej,  dňa 10.11.2005

Menu